Martina Kazičková

Mnohodimenzionálny manažment

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková

KEĎ JE V HRE NARAZ VEĽA LÔPT

Motivovať a zároveň kritizovať, stabilizovať aj inovovať – manažéri majú zabezpečovať často protichodné roly. Model Competing Values Framework (CVF), ktorý reprezentuje osem rolí manažéra, pozostáva z dvoch jednoduchých dimenzií. Jedna zahŕňa flexiblitu a stabilitu, druhá reprezentuje priestor medzi medzi sústredením sa na interné procesy a prácu s externým prostredím (práca s médiami, konkurenčný boj s inými organizáciami avprispôsobenie sa stále sa meniacemu vonkajšiemu prostrediu). 

ŠTYRI „K“ MANAŽMENTU

Póly modelu sú navzájom prepojené, takže vznikne pole so štyrmi kvadrantmi a v každom z nich nájdeme 2 manažérske roly:

KREATIVITA (inovátor, tajomník)
KOOPERÁCIA (facilitátor, mentor)
KONKURENCIA (výrobca, riaditeľ)
KONTROLA (koordinátor, monitor)V kvadrante KREATIVITA sú roly inovátora a tajomníka. Inovátor víta, navrhuje a uľahčuje zmeny. Tajomník je politicky múdry, má vplyv, dokáže získať zdroje, získava a stará sa o sieť externých kontaktov.

V kvadrante KOOPERÁCIA je facilitátor a mentor. Facilitátor povzbudzuje členov tímu, pokúša sa zvýšiť kohéziu v tíme a dosiahnuť konsenzus, kým mentor tím počúva, snaží sa vypočuť legitímne očakávania tímu a podporuje individuálny rozvoj členov tímu.

Kvadrant KONKURENCIA reprezentujú role výrobcu a riaditeľa. Výrobca je orientovaný na prácu samotnú, cielene motivuje členov tímu a usiluje sa o výsledky. Riaditeľ plánuje, rozdeľuje úlohy, stanovuje ciele a formuluje jasné očakávania.

V kvadrante KONTROLA nájdeme roly koordinátora a monitora. Koordinátor sa stará o štruktúry, vypracováva časové plány, koordinuje, rieši problémy a dbá na to, aby boli dodržiavané príslušné štandardy a pravidlá. Monitor sústreďuje a distribuuje informácie, preveruje výkonnosť, stará sa o kontinuitu a stabilitu.

Manažérske roly, ktoré sme prezentovali, sú výsledkom rozsiahleho desaťročného výskumného projektu Američana Garyho Yukla. CVF tak vytvára prehľadný orientačný rámec, v ktorom je možné znázorniť dilemy vedenia tímov a vyvíjať adekvátne riešenia pre prax.Newsletter


kontaktujte nás