Martina Kazičková

MOC SILNEJ VÔLE

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Martina Kazičková

Talent sa preceňuje – bez silnej vôle sa výsledky nedostavia

Filip, šéf marketingu medzinárodnej firmy, zostal zaskočený, keď ho potenciálny zamestnávateľ definitívne odmietol ako kandidáta na nové miesto. Nechápal, prečo: jeho pracovné referencie sú plné chvály na jeho skúsenosti a angažovanosť, popri odborných schopnostiach poukazujú na jeho motiváciu a vysokú výkonnosť. Aj osobnostne sa mu podarilo zaujať, myslel si Filip. Tak prečo ho napokon odmietli? Žiaľ, chýbala jedna podstatná informácia: informácia o konkrétnom výsledku, ktorý dosiahol.

Odbornosť, vedomosti, motivácia samy osebe nie sú zďaleka postačujúce na to, aby bol človek v pracovnej oblasti úspešný. Mnohí manažéri sú síce odborne zdatní, pracujú viac ako 60 hodín týždenne a majú ambiciózne ciele. Ale aj napriek tomu, že sú nanajvýš motivovaní, nevedia rozlišovať podstatné od nepodstatného: v konečnom dôsledku svoje ciele nedosiahnu. Chýba im totiž kľúčová kompetencia – silná vôľa

Keď sledujeme úspešné firmy, objavíme rozdiely v osobnostných charakteristikách manažmentu, v ich motivácii a pracovných skúsenostiach, avšak nájdeme jednu spoločnú charakteristiku: schopnosť systematicky premieňať ciele a zámery do konkrétnych činov a merateľných výsledkov pomocou silnej vôle – a to z vlastného popudu, bez externej motivácie. Bez toho, aby manažéri boli vzorom silnej vôle ostatným, nemôžu od zamestnancov očakávať samostatné a angažované správanie. 

SILNÁ VÔĽA JE SCHOPNOSŤ SEBARIADENIA

Ľudia s výraznou schopnosťou sebariadenia podávajú nadpriemerné výkony, menej trpia stresom, vytvárajú kvalitnejšie vzťahy a efektívnejšie sa vysporiadavajú s emocionálne záťažovými situáciami. Skrátka: pracovne aj osobne sú úspešnejší, pretože disponujú potrebnou voľou, pomocou ktorej prekonávajú prekážky a nezdary a odhodlane zostávajú zameraní na cieľ, kým nedosiahnu to, čo si predsavzali.

Prieskumy londýnskej Business School a Univerzity v St. Gallene jednoznačne identifikovali silnú vôľu ako kompetenciu potrebnú na úspešné zvládnutie narastajúcich požiadaviek pracovného sveta. Silnou vôľou však disponuje len 10 % z manažérov, ďalších 40 % šéfov je síce veľmi usilovných (až hyperaktívnych) – ale neúspešných a zvyšných 50 % absolútne nezvláda sebariadenie: nedokážu sa sústrediť na dôležité úlohy a permanentne sa zaoberajú tým, aby zabránili chybám.

Úspešnosť firmy úzko súvisí so silnou vôľou manažmentu. Preto je potrebné overovať túto kompetenciu už v procese výberu nových manažérov – ako predikát ich budúcej úspešnosti. Ako je ale možné zistiť, či ňou manažér disponuje? Silná vôľa pozostáva z piatich parciálnych kompetencií, ktoré je možné popísať cez správanie, a teda aj merať. 

KOMPETENCIE SILNEJ VÔLE

1. cieľová orientácia

Ľudia so silnou vôľou vedia zmobilizovať svoju energiu dôsledným sústredením sa na svoje ciele kompatibilné so svojím hodnotovým systémom. A práve to im dodáva silu prekonávať ťažkosti a prekážky, ak nastanú.

2. riadenie emócií a nálad

Ten, kto disponuje silnou vôľou, sa dokáže ľahko dostať do pozitívnej nálady, zvláda svoje negatívne pocity a riadi sa princípom, že pozitívne pocity napomáhajú pri dosahovaní zámerov. Vedia sa vcítiť do prežívania druhých a predvídať ich správanie.

3. sebadôvera a schopnosť presadiť sa

Silná vôľa je úzko spätá s dôverou vo svoje schopnosti. Ľudia so silnou vôľou vždy nájdu prostriedok a spôsob, ako sa dostať z ťažkostí. Problémy a odpor vnímajú ako uskutočniteľné výzvy. 

4. predvídavosť a riešenie problémov

Pre ľudí so silnou vôľou je charakteristické proaktívne správanie a predvídavosť. Nepríjemné a zložité problémy alebo rozhodnutia vybavia čo najskôr a neodkladajú ich na neskôr. Plánovanie chápu ako prípravu na neurčitý zajtrajšok.

5. sebadisciplína

Ľudia so silnou vôľou obvykle rozpoznajú skôr ako iní, čo je v určitej situácii potrebné urobiť a dôsledne na to využijú svoje schopnosti a znalosti. Disponujú vysokou mierou sebadisciplíny a účinne dokážu kontrolovať rôzne vyrušujúce a rozptyľujúce podnety. Ich disciplína vychádza z uvedomenia si hlbokého zmyslu toho, čo robia. 


POSILŇOVANIE A TRÉNING SILNEJ VÔLE

Pre úspešné nadobudnutie kompetencie je v prvom rade rozhodujúci spôsob učenia. Niektorí ľudia sa najlepšie dokážu učiť vtedy, keď získajú zrozumiteľné informácie, zanalyzujú si ich a následne ich použijú v praxi. Tento spôsob učenia však len málokomu zabezpečí očakávaný úspech. Väčšina ľudí sa naučí niečo nové, keď to jednoducho opakovane praktizuje so zvyšujúcou sa úrovňou náročnosti. Predstavte si manažéra, ktorý prečíta knižku o motivácii zamestnancov a v najbližších dňoch začne tieto vedomosti aplikovať v praxi. Bude úspešný? Myslím si, že nie. Najprv musí získať početné skúsenosti s rôznymi spolupracovníkmi, vyžiadať si množstvo spätnej väzby na svoje správanie a výsledky si odkonzultovať s niekým, komu dôveruje (napr. kouč, encounterová skupina, priateľ). Až opakovaná prax a pravidelná sebareflexia prináša očakávaný efekt. 

Ľudia so silnou vôľou si uvedomujú svoje hodnoty a zamýšľajú sa nad ich kompatibilitou s ich každodennými úlohami. Neúspešní ľudia o tom premýšľajú len zriedka a stávajú sa obeťami lákavých konzumných ponúk alebo diskutabilných vzorov z médií (tzv. „celebrít“). Má význam častejšie sa rozprávať s priateľmi o predstavách našich hodnôt, a pritom si vyjasňovať svoj hodnotový systém, aby sme mohli podľa neho fungovať v každodennej rutine. Samozrejme to vyžaduje minimálne dva predpoklady: 

  • obklopovať sa priateľmi, s ktorými je možné takéto debaty viesť, 
  • byť ochotní vzdať sa aspoň  sčasti televízneho konzumu. Ziskom je však citeľné posilnenie silnej vôle. Ľudia, ktorí nemajú svoj hodnotový systém uvedomený a nevedia, čo chcú, sa ľahko  stávajú manipulovateľní druhými alebo situáciami.

Neúspešní ľudia si nerobia vrásky z toho, aký zmysel má ich práca. Chcú mať len pestrú, pohodlnú a dobre zaplatenú prácu. A pretože sa zmyslom svojej práce nezaoberajú, bývajú závislí na externom ocenení: tým je však ich budúca frustrácia predprogramovaná. Na prekonanie takéhoto postoja je rozumné si položiť otázku, u akého lekára by ste sa radšej chceli liečiť – u takého, ktorý robí svoju prácu len pre peniaze alebo z iného povrchného dôvodu, alebo u takého, ktorý svoju prácu berie ako poslanie. Početné empirické štúdie ukazujú, že lekári, remeselníci, resp. príslušníci akejkoľvek inej profesie, ktorí uctievajú profesijnú etiku, sú dlhodobo úspešnejší. Peniaze, status a uznanie sú len dôsledkom, ale nikdy nie podnetom ku konaniu. Tento princíp platí prakticky pre každú pracovnú pozíciu, bez ohľadu na hierarchické postavenie.

Mnohí rodičia zostanú nemilo prekvapení, keď zistia, že sa ich deti kamarátia s „nesprávnymi“ spolužiakmi, majú v izbe neporiadok alebo zanedbávajú školu. Aktivizujú sa až vtedy, keď sú problémy zjavné, ťaživé a ochota ich detí učiť sa významne poklesla. Takéto otáľanie je potrebné nahradiť predvídavosťou. Je relatívne jednoduché zakomponovať upratovanie hračiek do hry už v ranom veku. Keď rodičia až v puberte skonštatujú, že ich deti nemajú žiadne „rozumné“ záujmy a zdroje sebadôvery ako tie z médií, tak je na svete veľký problém spôsobený ich pričinením. Dá sa mu však predísť. Platí, že aktuálna situácia človeka je dôsledkom jeho rozhodnutí a opomenutí predchádzajúcich štyroch až piatich rokov (týka sa to aj stavu všetkých pracovných aj osobných vzťahov). 

V nasledujúcom prehľade nájdete tri príklady návykov pre každú z piatich kompetencií silnej vôle, ktoré ju oslabujú a posilňujú. Pri tréningu je múdre začať s najjednoduchšími, neskôr bude nácvik aj tých zložitejších rovnako jednoduchý. 

 

ZLOŽKA SILNEJ VÔLE ZDROJE SILY VÔLE ČO SILU VÔLE OSLABUJE
CIEĽOVÁ
ORIENTÁCIA

Sústrediť pozornosť na ciele
Žiť svoje hodnoty
Koncentrovať sa na podstatné

Trieštiť svoje sily, začať veľa vecí naraz
Chcieť vyhovieť každému
Nemať jasno v tom, čo chcete

RIADENIE
EMÓCIÍ
A NÁLAD

Vedieť sa dostať do dobrej nálady
Prekonať emocionálne problémy
Odbúravať strach, závisť, hnev a frustráciu

Neriešiť problémy, len sa sťažovať
Precitlivenosť a márnomyseľnosť
Cítiť sa ako obeť, obviňovať druhých za neúspech

SEBADÔVERA
A SCHOPNOSŤ
PRESADIŤ SA

Byť hodnotným členom tímu
Byť nápomocný druhým
Využívať svoj talent a silné stránky

Stále sa porovnávať s druhými ľuďmi
Mať nesprávne vzory (TV, médiá)
Byť závislý na pochvale a ocenení od druhých

PREDVÍDAVOSŤ
A RIEŠENIE
PROBLÉMOV

Byť pripravený na nepredvídateľné situácie
Budovať dlhodobé perspektívy
Trénovať schopnosť riešiť problémy

Uvažovať predovšetkým reaktívne, krátkodobo
Žiť v minulosti
Venovať sa povrchnému, neriešiť príčiny

SEBADISCIPLÍNA

Poznať zmysel vlastnej práce
Mať jasno o svojej úlohe v spoločenstve
Pravidelne žiadať o spätnú väzbu

Nevyvíjať žiadnu vlastnú iniciatívu
Zanedbávať priateľstvá a vzťahy
Nezaujímať sa o druhých ľudí


Zamestnanci s výraznou silnou vôľou sú v stave využívať ju na riadenie svojich myšlienok, motívov, emócií a správania tak, aby prekonávali prekážky a dosahovali svoje ciele aj napriek nepriaznivým okolnostiam. A to je to, o čo  vo firme v konečnom dôsledku ide: preto považujem silnú vôľu za najdôležitejšiu manažérsku kompetenciu. Spomínané prieskumy londýnskej Business School a Univerzity v St. Gallene preukázali, že schopnosť implementácie je výrazná u manažérov s viac ako pätnásťročnou praxou. Preto bude aj v budúcnosti potrebné túto schopnosť rozvíjať aj u ich mladších kolegov – veď úspech je možné dosiahnuť aj skôr.

Autorka publikovala tento článok aj v časopise Zisk manažment 4/2014

 


Newsletter


kontaktujte nás