aké služby sme poskytli našim klientom

 • Manažment krátkodobých absencií, tréning
 • Vypracovanie kompetenčného modelu pracovníkov a pracovných pozícií Integrovaného záchranného systému a 360°spätná väzba, poradenský projekt. Assessment Centre špecifických pracovných pozícií, poradenský projekt
 • Leadership akadémia, séria tréningov pre majstrov Hodnotenie zamestnancov
 • Employee Assistance program, psycho-sociálne, finančné aj prácne poradenstvo pre zamestnancov
 • Personalistika pre nepersonalistov, tréning
 • Hodnotenie zamestnancov 360°spätnou väzbou
 • Riešenie konfliktov pre obchodných zástupcov, tréning
 • Psychológia pre manažérov, tréning
  Redukcia absencií a fluktuácie, workshop
 • Podstata vedenia ľudí, tréning pre stredný manažment
 • Leadership akadémia, séria tréningov pre teamleadrov
 • New Manager, tréning
  Komunikácia s pracovníkmi s nízkou výkonnosťou, tréning
 • Prvých 100 dní v roly manažéra, tréning
 • Argumentácia a vyjednávanie, tréning
 • Assessment Centre
 • Motivácia zamestnancov, tréning pre majstrov
 • Motivácia a vedenie tímu, koučing
 • Zákon zachovania koncentrácie, tréning Zlepšenie komunikácie a spolupráce, tréning
 • Leadership akadémia, séria tréningov pre stredný manažment
 • Rozvoj obchodných zručností, tréning
 • Riešenie konfliktov, tréning
 • Projektové riadenie a vedenie projektového tímu
 • Projektové riadenie, tréning
 • Manažérsky audit, poradenský projekt
  Tréning predajných zručností
 • Optimalizácia daňovej správy SR
 • Projektové riadenie
 • Projektové riadenie
 • Optimalizácia procesu merchandisingu, poradenský projekt
 • Prezentačné zručnosti pracovníkov obchodného útvaru

  Obchodné právo pre nákupcov, tréning

 • Tréning predajných zručností
 • Zlepšenie spolupráce v tíme, tréning
 • Tréning zákazníckej orientácie personálu
  Komunikácia s klientelou, tréning
  Riešenie konfliktov v tíme, tréning
  Change management
  Vedenie personálu
  Tvorba kompetenčného modelu na účely rozvoja manažérskych kompetencií v systéme Assessment a Development Centre
  Realizácia Assessment Centre, poradenské projekty
  Realizácia Development Centre, poradenské projekty
  Prieskum spokojnosti zamestnancov
  360°spätná väzba personálu prvého kontaktu
 • Analýza súčasného stavu MZV SR, poradenský projekt
 • Manažment majstra, séria tréningov
 • Obchodné zručnosti, séria tréningov
 • Manažment majstra, séria tréningov
 • Rozvoj komunikačných zručností príslušníkov Policajného zboru pri práci s verejnosťou, séria tréningov
 • Semináre a tréningy soft skills
 • Obchodné zručnosti, tréning
 • Zákaznícka orientácia pracovníkov front officu, séria tréningov
 • Asertívne riešenie konfliktov pracovníkov prvého kontaktu, séria tréningov
  Manažérske zručnosti I., II., III. , séria tréningov
  Komunikačné zručnosti pracovníkov prvého kontaktu, séria tréningov
  Prezentačné zručnosti, séria tréningov
  Prezentačné zručnosti interných trénerov, tréning
  Stres management, séria tréningov
  Zákaznícka orientácia priehradkových pracovníkov, séria tréningov
  Obchodné a predajné zručnosti, séria tréningov
  Presvedčivá komunikácia vedúcich zamestnancov, séria tréningov
  Vedenie tímov a tímová spolupráca, tréning
 • Facilitácia a príprava riešiteľského workshopu, tréning
 • Spolupráca na vytváraní metodiky vzdelávacích programov pre mládež, poradenský projekt
 • Príprava na vedenie pracovných tímov, séria tréningov
 • Prezentačné zručnosti, tréning
 • Predajné zručnosti, kontinuálna príprava predajcov - séria tréningov
 • Vytváranie metodík a realizácia rôznych vzdelávacích programov
 • Projektové riadenie, tréning
  Vedenie projektového tímu, tréning
  Firemná kultúra a riadenie zmeny, tréning
 • Manažment majstra, séria tréningov
 • Obchodné zručnosti, tréning
 • Optimalizácia počtu zamestnancov ŽSR, poradenský projekt
 • Riziká štatutárnych zástupcov spoločnosti, seminár
 • Zlepšenie interpersonálnych zručností novoprijatých operátorov výroby v rámci adaptačnej doby, séria tréningových programov pre operátorov výroby, séria tréningov Tvorba kompetenčného modelu na účely výberu zamestnancov v systéme Assessment Centre a realizácia AC
  Realizácia a vyhodnotenie Assessment Centre
  Moderácia workshopu Mission & Vision pracovných skupín
  Prieskum spokojnosti zamestnancov, poradenský projekt
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov, poradenský projekt
 • Projektové riadenie, séria tréningových programov
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov, poradenský projekt Tvorba kompetenčného modelu na účely hodnotenia zamestnancov v systéme assessmentu a 360 spätnej väzby
  Tvorba kompetenčného modelu na účely rozvoja manažérskych kompetencií v systéme Development Centre a realizácia DC
  Vedenie zamestnancov, séria tréningov
  Zlepšenie spolupráce v pracovných tímoch, séria tréningov
 • Vytvorenie metodiky 360°spätnej väzby
  Teambuilding
  Analýza zameraná na dopad realizácie zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa na vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov, poradenský projekt
  Semináre a tréningy soft skills
 • Argumentácia a vyjednávanie, tréning
 • Assessment Centre špecifických pracovných pozícií pre spoločnosť SkyToll a.s.
 • Zákaznícka orientácia pracovníkov prvého kontaktu
  Základná gramatika vedenia ľudí 1 – komunikácia, počúvanie, asertívne riešenie konfliktov
  Základná gramatika vedenia ľudí 2– vedenie tímov, motivácia, koučing členov tímu
  Základná gramatika vedenia ľudí 3– komunikácia s náročným partnerom, vyjednávanie a rozvoj zručnosti argumentovať
  Profesionalizácia obchodných zručností obchodného tímu
  Základná gramatika vedenia ľudí 4– manažérske rozhovory, riadenie zmien a zvládanie stresu
  Zlepšenie spolupráce procesných skupín pri riešení problémov
  Facilitácia pracovných stretnutí orientovaných na riešenie problémov
 • Tréning reziliencie
  Tréning zákazníckej orientácie pracovníkov prvého kontaktu
 • Obchodné právo pre nákupcov
 

kontaktujte nás