Peter Kazička

Starší zametnanci - mýty a realita

Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Peter Kazička

Mnohí zamestnávatelia sa doteraz nenaučili, ako efektívne je možné pracovať so skupinou starších zamestnancov: iba málo firiem má vypracovaný systém práce so staršími zamestnancami. Trend mladých manažérov často vyvoláva medzigeneračné napätie. Aj celospoločensky je problematika starších zamestnancov zobrazovaná skôr schematicky: v kontexte dôchodcov, chorôb a nízkej výkonnosti. Okrem vedeckého a umeleckého sveta médiá neponúkajú vzory pracovne starších ľudí.

Jedným zo zamestnávateľov, ktorý objavil výhody starších zamestnancov, je – na počudovanie – firma McDonald´s, známa svojím mladým obsluhujúcim personálom. Dôvodmi, pre ktoré sa rozhodli zamestnávať i starších zamestnancov, sú medzi inými najmä zodpovednosť pri práci, stabilita (nízka fluktuácia), lojálnosť a často aj lepší prístup k zákazníkom staršieho veku. Je takýto postoj v organizáciách bežný? Nie – i keď česť výnimkám.

Senior = starý a nevýkonný. Taký je dnešný trend vnímania starších zamestnancov. Synonymom pojmu „senior“ by však skôr mohol byť výraz „skúsený“, pretože lepšie vystihuje skúsenosti, nadobudnuté vekom. Týmto článkom chceme upriamiť vašu pozornosť na najčastejšie predsudky, s ktorými sa vo vnímaní seniornej skupine zamestnancov stretávame. Mnohé z nich však nie sú opodstatnené – veď nakoniec posúďte sami.

MÝTY VERZUS REALITA

MÝTUS REALITA
Starší zamestnanci sú náchylnejší na pracovné úrazy To nie je pravda, majú menej pracovných úrazov ako mladší zamestnanci.
Všetci starí ľudia sú rovnakí Rozdiely v rámci vekových skupín, najmä v skupine starších ľudí sú často väčšie ako medzi jednotlivými vekovými skupinami.
Starší zamestnanci sa nechcú učiť nové veci Vek nesúvisí s chuťou učiť sa. Starší zamestnanci niekedy potrebujú viac času na učenie. Je však možné zvoliť také vzdelávacie metódy, aby sa tieto rozdiely zmazali.
Vyhýbajú sa novým technológiám Starší zamestnanci budú inovácie prijímať pozitívne vtedy, ak im bude umožnené individuálne tempo učenia sa a budú mať možnosť nové technológie precvičovať a využívať pritom pomôcky.
Majú zlú pamäť Naša dlhodobá pamäť sa vekom nezhoršuje, naopak s pribúdajúcim vekom sa mierne zlepšuje.
Neoplatí sa investovať do vzdelávania starších zamestnancov, pretože tí sú aj tak už vo „vnútornom dôchodku“ a len čakajú, kedy odídu na penziu
Starší zamestnanci bývajú často lojálnejší, ako ich mladší kolegovia. Jeden kanadský prieskum ukázal, že 21,4 % zamestnancov starších ako 45 rokov buď nechcú odísť zo zamestnania vôbec alebo najskôr v 65-ke.
Ďalší prieskum v Banke of Montreal priniesol podobné výsledky: 58% všetkých „nedôchodcov“ plánuje v nejakej forme zostať ďalej pracovať.
Výskumy ukazujú, že čas amortizácie investícií na ďalšie vzdelávanie zamestnancov je čoraz kratší. Preto sa akákoľvek investícia do vzdelania starších zamestnancov s najväčšou pravdepodobnosťou vyplatí, kým pôjdu do dôchodku.
Starší sú menej produktívni Produktivita je individuálna a mení sa viac v rámci vekových skupín ako medzi nimi. Neexistuje žiaden vedecký dôvod domnievať sa, že u ľudí mladších 75 rokov sa dá zaznamenať signifikantné zníženie produktivity. Sú menej produktívni len v tých oblastiach, ktoré vyžadujú fyzickú námahu.
Nevedia vychádzať so zákazníkmi Opak je pravdou. Starší bývajú efektívnejší ako mladší keď sa jedná o budovanie vzťahov s klientmi a starostlivosťou o nich. Skúsenosť je dôležitým faktorom, ktorý si klienti veľmi cenia.
Sú málo flexibilní Starší sú opatrnejší – čo je základná črta, ktorá súvisí so svedomitosťou a bezpečím.
Starší trpia zhoršovaním mentálnych a intelektuálnych schopností Štúdie ukazujú, že intelektuálne schopnosti zostávajú intaktné ešte aj po 70-ke. Zhoršuje sa len krátkodobá pamäť (po 45), schopnosť učiť sa nové veci sa u človeka zhoršuje už od 25 roku veku. So stúpajúcim vekom sa zvyšuje výkonnosť v oblastiach, ktoré vyžadujú úsudok, schopnosť rozhodovať a všeobecné vedomosti.
Mnohí starší zamestnanci majú zlý zdravotný stav Štúdie dokazujú opak.
Sú náchylnejší na rôzne ochorenia, bývajú často PN a častejšie meškávajú do práce, ako mladí
Viaceré prieskumy ukazujú, že starší zamestnanci nebývajú častejšie práceneschopní a na rozdiel od mladších kolegov bývajú v práci presnejší.
Signifikantný nárast pobytu v nemocnici sa začína až v 80-ke (Nemecko).
Sú menej vzdelaní To bola ešte pred časom pravda, ale generácia Baby-boom je už slušne vzdelanou generáciou.

Zdroj: Voelpel, Leibold, Früchtenicht: Herausforderung 50 plus, 2007

JEDNOZNAČNÉ POZITÍVA STARŠÍCH ZAMESTNANCOV

Negatívne stereotypy vzťahujúce sa na starších zamestnancov nie sú všeobecne platné. Naopak, organizácie zamestnávajúce starších zamestnancov môžu z ich pozitív veľa získať. Vo všeobecnosti disponujú starší zamestnanci týmito pozitívnymi kvalitami:

 • Dobrá pracovná morálka
 • Spoľahlivosť
 • Rozsiahle vedomosti, početné schopnosti a zručnosti
 • Zodpovednosť a svedomitosť
 • Lojalita a silná identifikácia s organizáciou
 • Nízka fluktuácia
 • Kooperatívne a na tím orientované správanie
 • Schopnosť, úspešne spolupracovať s rôznymi typmi ľudí
 • Rozsiahle spoločenské kontakty, čo je dôležité najmä v oblasti marketingu a predaja
 • Životné skúsenosti a schopnosť pracovať pre mladších ako mentori
 • Rozsiahle pracovné skúsenosti
 • Malý počet absencií najmä v pozíciách, ktoré nie sú fyzicky náročné

Naša spoločnosť MK Training chce do tejto oblasti vniesť novú inšpiráciu a zamestnancom v kategórii nad 45 rokov poskytnúť riešenia, ako sa udržať na pracovnom trhu, posilniť svoje sebavedomie a sebadôveru, vedieť zhodnotiť nadobudnuté životné skúsenosti a získavať nové, ako byť prínosom v moderných dynamických organizáciách. Vypracovali sme trojúrovňový program, ktorý cielene podporuje túto cieľovú skupinu a organizácii umožní využívať jej múdrosť aj po ich odchode do dôchodku. Tento program Zamestnanec 45 Plus je možné ho modifikovať na základe interného konceptu príslušnej organizácie a je určený všetkým zamestnancom „45 plus“, ktorí majú záujem ďalej sa rozvíjať a významne tak prispievať k spoločnému výkonu organizácie a chcú lepšie prezentovať svoj špeciálny profesionálny profil.

Ak máte záujem dozvedieť sa o programe viac informácií, kontaktujte nás prosím na zamestnanec45plus@mktraining.sk.Newsletter


kontaktujte nás