Peter Kazička

„Ja som ten nový“ – výmena na manažérskej pozícii

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička

Nové oddelenie, nová pobočka alebo rovno nový zamestnávateľ: dnes manažéri menia svoje pozície častejšie, než kedykoľvek predtým. Mnohí preberajú každé tri až päť rokov iné úlohy a stoja pritom opakovane pred rovnakými výzvami. Možno tou najväčšou je: ako si získať sympatie tímu a zároveň sa jasne pozicionovať ako manažér?

Nový manažér musí pri príprave na novú pozíciu rozmýšľať o svojom štýle vedenia. Pre manažérov na nových postoch je takéto uvažovanie dôležité: na začiatku sa totiž dá veľa pokaziť, čo sa neskôr síce dá ešte korigovať, ale len s vynaložením veľkej námahy – ak vôbec. Ako dobre funguje spolupráca medzi manažérom a členmi tímu, ako sa vytvára vzťah medzi nadriadeným a zamestnancami, ako si môže byť manažér istý podporou zamestnancov… – o tom všetkom sa rozhoduje v prvých týždňoch po nástupe nového šéfa na novú pozíciu.

VYVARUJTE SA AUTORITATÍVNYM VÝSTUPOM

Autoritatívne správanie patrí ku klasickým chybám, ktoré sa stávajú predovšetkým mladým manažérom: často sa týmto spôsobom pokúšajú vsugerovať si tú istotu, ktorú by radi mali. Použitie autoritatívneho správania ako inštrumentu vedenia je v určitých momentoch úplne primerané, avšak sú to výnimočné situácie (napr. krízy). „Práve v prvých mesiacoch by mali byť manažéri s autoritatívnym štýlom vedenia veľmi opatrní, pretože v tomto čase ide hlavne o získanie zamestnancov na svoju stranu a pre spoločný projekt.

Zamestnanci tvoria spoločenstvo, ktorého členovia často roky spolupracujú. Nový manažér sa musí najprv do skupiny integrovať. Hoci riadi tím, ešte nie je jeho súčasťou. Ak sa správa voči zamestnancom obzvlášť autoritatívne, existuje nebezpečenstvo, že ho tím neprijme.

Ak sa manažér prezentuje voči spolupracovníkom ako „lepší“ a nie ako ich rovnocenný partner, ľahko sa mu stane, že jeho spolupracovníci mu časť operatívnych úloh, ktoré im manažér delegoval, vrátia späť: dôjde ku spätnému delegovaniu úloh. Byť tvrdý k problémom, ale vždy slušný k ľuďom, toto základné pravidlo odporúčame úzkostlivo dodržiavať, aby k problémom ako spätné delegovanie alebo odpor zo strany kolegov vôbec neprišlo.

V CENTRE POZORNOSTI ZAMESTNANCOV

Od začiatku pôsobenia na manažérskej pozícii je dôležité, aby sa nový manažér prezentoval ako korektný, slušný ale dôsledný šéf. Treba počítať s tým, že bude ostatnými intenzívne sledovaný – často viac, ako by mu bolo milé. Kolegovia budú každé jeho slovo citlivo zvažovať a starostlivo študovať jeho „fungovanie“. Dôvod je prirodzený: chcú zistiť, čo sa manažérovi páči, čím sa dá u neho zabodovať, čo vyvoláva jeho nespokojnosť a zisťujú, s čím môžu počítať. Potreba porozumieť ako funguje, ako uchopuje moc je inštinktívna.

Odmietaním tohto správania nič nezískate, len stratíte. A preto klasická rada pre manažérov na nových pozíciách znie: prijmite ich zvedavosť a zostaňte autentickí. Radšej menej hovorte, ale o to viac počúvajte.

Neformálne štruktúry v tíme spoznáte najlepšie vtedy, ak spolupracovníkomponecháte voľnosť: ak poskytnete priestor ich prirodzenému správaniu, veľa sa o členoch tímu dozviete. Ide pritom predovšetkým o to, aby ste sa zoznámili s neformálnymi pomermi v tíme: Kto má v tíme najväčší neformálny vplyv? Kto tvorí zdravé jadro tímu? Kto má komu čo povedať? Medzi kým sú tenzie? Kto je outsider tímu? Ako si tím poradí s konfliktom? Je v tíme otvorenosť? Atď.

POČIATOČNÁ TRÉMA JE PRIRODZENÁ

Mnoho manažérov si myslí, že ukázať pred spolupracovníkmi neistotu, prípadne strach, je neprijateľné: „stratili by sme autoritu“ hovoria. Preto svoju neistotu rôzne maskujú, ale okolie aj tak neoklamú. Kto sa pokúša skryť svoju neistotu, pôsobí viac neisto, ako ten ktorý sa k nej otvorene prizná.

Manažér môže získať plusové body, keď včas vstúpi do odbornej diskusie so zamestnancami a demonštruje tak, že rozumie hlavným témam a úlohám spolupracovníkov. V praxi sa osvedčuje spoločné stretnutie so svojimi kolegami, na ktorom si môžu odkomunikovať vzájomné očakávania: Ako chceme vzájomne vychádzať? Ktorými úlohami začneme? A ako budeme pri tom postupovať? Dôležité pri takomto stretnutí je neprezentovať len vlastné návrhy, ale navádzať aj členov tímu k spoločnému rozmýšľaniu a k diskusii. Kolegovia spravidla vedia aj tak lepšie, čo je možné presadiť a čo nie.

Aby plány oddelenia mohli byť zrealizované, musia byť zosúladené s cieľmi organizácie. Preto ich treba hneď po nástupe osobne prejednať so svojim nadriadeným. O osobný rozhovor sa musí nový manažér snažiť aj s novými spolupracovníkmi: aby sa oboznámil s charakterom ich práce a pracovnou motiváciou jednotlivých členov tímu.

Takéto rozhovory si vyžadujú svoj čas, ktorý sa ale určite oplatí investovať:nesmie však vzniknúť dojem, že si predstavený len plní formálnu povinnosť. Ak si manažér urobí čas a prejaví skutočný záujem, spolupracovník to vyhodnotí ako partnerský prístup: takéto jednanie zvýši ochotu akceptovať nového manažéra nie len ako vedúceho, ale aj ako jej súčasť skupiny.

NEROBTE VEĽKÉ ZMENY NA ZAČIATKU

Kým sa nový manažér plne integruje ako člen tímu, trvá to v priemere šesť mesiacov až jeden rok. Tak ako autoritatívne správanie nového manažéra môže byť tímom vnímané ako útok z vonka, tak isto môžu byť pochopené aj ním navrhované zmeny. Kto hneď na začiatku svojho pôsobenia bude chcieť zrealizovať veľké zmeny, spochybní tým nielen predchodcu, ale aj celý tím a možno dokonca i organizáciu.

Kto je v organizácii nový, mal by dávať pozor, aby ocenil jej minulosť: to znamená zamerať sa nielen na veci, ktorá by mali byť zmenené, ale vyzdvihnúť aj to, čo funguje dobre a perspektívne. Ak nový manažér dokáže oceniť dosiahnuté a dá to zreteľne najavo, získava sympatie a rešpekt.

Z rovnakých dôvodov je dôležité začať na začiatku témami, ktoré sľubujú rýchly zážitok úspechu. Takže radšej sa púšťať do menších projektov, ktoré môžu byť ukončené v krátkom čase. Tým manažér rýchlo získa dôveru spolupracovníkov a zároveň signalizuje, že čoho sa šéf chopí, to funguje. A jedno je isté: Nič tak veľmi nestmeľuje, ako spoločný úspech.

SUMÁR PRAVIDIEL PRE ZDARNÝ NÁSTUP

1. Neprenáhlite sa
Riadiaci pracovníci na novej pozícii by sa mali najprv oboznámiť so štruktúrami a vzormi správania v tíme. Táto počiatočná pozorovacia fáza trvá aspoň tri týždne, počas ktorých by nemali rozhodovať o závažných záležitostiach – pokiaľ to nie je organizáciou dôrazne vyžadované.

2. Nadviažte kontakt
Predtým ako manažér stanoví smer novému tímu, musí mať úplne jasno o cieľoch organizácie. Preto by sa mal najprv porozprávať so svojim nadriadeným. Kontaktovať by mal aj kolegov, s ktorými bude prichádzať do styku, napr. iných vedúcich oddelení.

3. Pozorujte správanie v tíme
Ako tím naozaj funguje, sa dá najlepšie zistiť na prvom spoločnom stretnutí. Nový manažér môže pritom získať veľa informácii o neformálnych mocenských pomeroch. Pri takýchto stretnutiach sa dá vytušiť, aká stratégia vedenia bude asi vhodná pre toho ktorého zamestnanca.

4. Veďte individuálne rozhovory
Jednotlivých zamestnancov môže nový manažér spoznať len v osobných rozhovoroch. Mal by pritom signalizovať, že má dostatok času na dialóg. Tým vyjadruje úctu voči svojim novým zamestnancom.

5. Odložte kritiku
Kritikou tímu alebo jednotlivých členov ľahko poštve nový manažér skupinu ako celok proti sebe. Preto by sa mal spočiatku zamerať na pozitíva a odložiť kritické pripomienky.

Náš tip:
Máte vo firme skupinu nových manažérov a chcete im pomôcť profesionalizovať ich manažérsku prácu? Objednajte si náš tréning 360°LEADERSHIP, pomôžeme kolegom zorientovať sa na novej manažérskej pozícii. Kontaktujte nás na treningy@mktraining.sk.Newsletter


kontaktujte nás