Model výnimočnosti EFQM v systéme personálneho kontrollingu

Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian

Od čias, kedy do systémov riadenia organizácií preniklo slovo kvalita prešlo takmer 70 rokov. Počas tohto obdobia sa formovali systémy manažérstva kvality normatívne (napr. ISO radu 9000, či 14000) ale aj nenormatívne, založené na filozofii TQM, čiže komplexného manažérstva kvality. Európskou odozvou na iniciatívy zavádzajúce manažérstvo kvality (napr. Demingova cena, Národná cena kvality Malcolma Baldriga) bolo založenie nadácie European Foundation for Quality Management.

Cieľom nadácie bolo propagovať manažérstvo kvality podľa filozofie TQM a stimulovať organizácie k zavádzaniu princípov manažérstva kvality. Na tento účel vznikla súťaž, ktorá okrem európskej úrovne má aj národné úrovne. Aby súťaženie bolo spravodlivé, bolo potrebné stanoviť hodnotiace kritériá. Kritériá stanovené 14 zakladajúcimi úspešnými podnikmi vytvorili model nazvaný Model výnimočnosti EFQM.

Pojem výnimočnosť je v názve preto, lebo iba výnimočné organizácie sú úspešné. Model výnimočnosti EFQM nie je iba zoznamom hodnotiacich kritérií, je receptom na to, ako sa stať úspešnou – výnimočnou organizáciou.

Podľa autorov modelu výnimočná organizácia musí na to, aby bola úspešná splniť takzvané predpoklady, aby boli dosahované dobré výsledky.

Týchto predpokladov je 5 a v nižšie uvedenom obrázku sú na pravej strane. Na ľavej strane sú kritériá, podľa ktorých sa posudzuje, či bol úspech skutočne dosiahnutý. Dlhodobo úspešná organizácia musí mať v rovnováhe aj kritériá „Predpokladov“ aj kritériá „Výsledkov“. Obrázok znázorňuje celý Model výnimočnosti EFQM.

Zmyslom hodnotenia kritérií je získať ponaučenie a inšpiráciu, aby sa organizácia neustále zlepšovala, t.j. zlepšovaním predpokladov by sa mali zlepšovať aj výsledky. Každé z kritérií v Modeli výnimočnosti EFQM má aj subkritériá, ktoré sú hodnotené osobitne na tento účel vytvorenou metodikou, ktorá využíva princíp sebahodnotenia.

Čo môže získať z Modelu výnimočnosti EFQM personálny manažér?

V prvom rade myšlienku, že nemá význam zamýšľať sa nad výsledkami, ktoré dosahuje, pokiaľ sa nezamyslí aj nad systémom, ktorý vytvoril. To znamená, že personálny manažér sa musí snažiť o vytváranie takého systému personálnej práce, ktorý vytvára podmienky na to, aby sa využíval ľudský kapitál a rozvíjal ľudský potenciál spôsobom, ktorý prinesie vysokú výkonnosť pri súčasne vysokej spokojnosti zamestnanca.

Ďalej je možné využiť dve kritériá Modelu, ktoré sa vzťahujú k personálnej práci ako hodnotiace kritériá v systéme strategického personálneho kontrolingu. Na strane predpokladov je to kritérium „Ľudské zdroje a ich riadenie“. Toto kritérium znamená, že výnimočná organizácia oceňuje, že jej zamestnanci vytvárajú kultúru, ktorá umožňuje vzájomné dosahovanie cieľov organizácie a osobných cieľov zamestnancov. Rozvíja schopnosti zamestnancov a presadzuje čestnosť a rovnosť. Stará sa o zamestnancov, komunikuje s nimi, odmeňuje a oceňuje ich takým spôsobom, ktorý ich motivuje vytvára záväzok na využívanie ich schopností v prospech organizácie. Takto definované kritérium sa hodnotí v ďalších subkritériách:

A. plánované, riadené a zlepšované ľudské zdroje,
B. vedomosti a odborné spôsobilosti,
C. angažovanie a splnomocňovanie,
D. odmeňovanie, uznanie a starostlivosť,
E. obojsmerná komunikácia.
 

Na strane výsledkov sa nachádza kritérium „Výkonnosť zamestnancov a ich vzťah k organizácii“. Podľa tohto kritéria výnimočné organizácie vypracujú a zavedú ukazovatele výkonnosti a hodnotia súvisiace výsledky. Takto posudzujú úspešnú implementáciu stratégie a súvisiacich politík, ktoré vznikli na základe potrieb a očakávania zamestnancov. Hodnotiace subkritériá sú dve:

A. meradlá vnímania (názory zamestnancov),
B. ukazovatele výkonnosti.
 

Tretím prínosom je možnosť využitia filozofie metodiky hodnotenia s názvom RADAR. Logika RADAR vytvára dynamický rámec pre hodnotenie a výkonný manažérsky nástroj, ktorý poskytuje štruktúrovaný prístup k zisťovaniu výkonnosti organizácie. Podľa logiky RADAR musí organizácia:

  • stanoviť výsledky, na ktoré sa zameriava ako súčasť procesu tvorby politiky a stratégie (Results),
  • naplánovať a vypracovať integrovaný súbor jasných prístupov na získanie požadovaných výsledkov (Approaches),
  • aplikovať tieto prístupy systematickým spôsobom, aby sa zabezpečilo ich úplné uplatnenie (Deployment),
  • hodnotiť a preskúmavať prístupy na základe monitorovania a analýzy dosiahnutých výsledkov, vrátane zlepšovania a učenia sa (Assess and Review).

Metodika hodnotenia RADAR zvyšuje validitu hodnotenia, resp. sebahodnotenia tým, že požaduje dôkazy na potvrdenie hodnotenia a vyžaduje aby proces neustáleho zlepšovania bol stálou súčasťou procesov organizácie.

V téme personálneho kontrolingu sme sa zmienili o tom, že podstatou kontrolingu je porovnanie skutočného stavu (realita) so stavom, ktorý by mal byť dosiahnutý (plán).

Na rozdiel od finančného kontrolingu, v personálnej práci sa len málokedy môžeme konfrontovať s normami alebo štandardmi. Je preto ťažké povedať, s akým stavom budem porovnávať skutočnosť v rámci rôznych kontrolingových a auditačných nástrojoch.

Mechanizmus hodnotenia v Modeli výnimočnosti EFQM nie je dogmatický. Núti vedenie organizácie zamyslieť sa nad tým, čo je pre organizáciu dobré, akú úroveň by mala dosiahnuť. Hodnotenie je postavené na tom, že organizácia sama určuje „štandardy“, ktoré chce dosiahnuť a posúva tieto svoje štandardy na úroveň svetových „best practises“ prostredníctvom benchmarkingu.

Pre každé hodnotiace subkritérium si môže manažér stanoviť kvalitatívnu úroveň, ktorú by mala jeho organizácia dosahovať a túto úroveň vyjadruje výrokmi o stave, ktorý by mal byť charakteristický. Napr. pre subkritérium „Odmeňovanie, uznanie a starostlivosť“ (kritérium „Ľudské zdroje a ich riadenie“) môžu byť stanovené výroky „Systém odmeňovania garantuje rovnosť v odmeňovaní žien a mužov“, či „Odmeňovanie stimuluje zamestnancov k zvyšovaniu individuálnej výkonnosti“. Logika hodnotenia následne núti hodnotiteľov pozrieť sa na organizáciu a na jej fungovanie pohľadom „zvonku“. Skúsenosti organizácií, ktoré integrovali svoje manažérske systémy s Modelom výnimočnosti EFQM potvrdzujú, že tento prístup k manažérstvu kvality zvyšuje dlhodobú úspešnosť organizácie.

Aj v organizáciách, ktoré nie sú riadené a hodnotené podľa Modelu výnimočnosti EFQM, je možné využiť výhody tohto konceptu. Stačí, aby personálny manažér integroval princípy Modelu a hodnotenia do systému personálneho kontrolingu.Newsletter


kontaktujte nás