Peter Kazička

Nový spôsob uvažovania manažmentu

Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Peter Kazička

Starší zamestnanci (baby-boom generácia, narodení v rokoch 1946 – 1964), bývajú často obeťou dávno prekonaného uvažovania, predsudkov a neférového zaobchádzania. To má svoje neblahé následky:

 

 • Predčasné ukončenie pracovného pomeru
 • Nezohľadňovanie starších zamestnancov pri povyšovaní
 • Nezaraďovanie do systému vzdelávania
 • Neprimerané oceňovanie ich pracovného výkonu.

Je jedno, či je ich výkonnosť, mobilita, zdravotný stav alebo efektivita hodnotená negatívne alebo pozitívne: spôsob uvažovania určuje, či starší zamestnanci budú prijímaní, prepúšťaní alebo aké dostanú šance na svoj ďalší osobný rozvoj. Rozšíreným názorom je, že starší zamestnanci sú záťažou pre svoje okolie, pretože sú málo flexibilní, neschopní prijímať nové informácie, neefektívni a pomalí.

Takéto predstavy škodia obom stranám – zamestnancom aj zamestnávateľom. Pretože starší zamestnanci sú hodnotným zdrojom, predovšetkým na čoraz zmenšujúcom sa trhu práce blízkej budúcnosti, kedy bude kvalitný dorast úzkym profilom.

POTREBA NOVÉHO SPÔSOBU UVAŽOVANIA O 45 PLUS

Porozumenie potrieb a špecifických schopností starších zamestnancov neprinesie len nový spôsob uvažovania o tejto skupine zamestnancov, ale vytvorí aj cestu, ako ho efektívne a produktívne zaviesť. Stále sa stretávame s nesprávnymi predstavami, aké kariérne dráhy, roly a pracovný čas sú pre starších najlepšie. Prax poukazuje na šesť hlavných chýb, ktoré spôsobujú, že snahy organizácií v oblasti starších zamestnancov končia neúspešne – a to len z dôvodu nesprávneho uvažovania:

 1. Predstava, že manažment začne proaktívne konať a prinášať efektívne riešenia v momente, ako začne byť otázka „staršieho personálu“ akútna,
 2. Neschopnosť prepájať problematiku starších zamestnancov so strategickými cieľmi organizácie,
 3. Považovať nesystémové riešenia a jednorazové opatrenia za dostatočné,
 4. Ignorovať odmietavé postoje zamestnancov vo veci predávania cenných vedomostí,
 5. Slepá dôvera v technológie na zaznamenávanie a uchovávanie relevantných vedomostí,
 6. Nedostatočná koordinácia jednotlivých riešení pre starších zamestnancov.

NÁSTROJE NA POSILNENIE NOVÉHO SPÔSOBU UVAŽOVANIA

 • Proces výberu nových zamestnancov musí prebiehať nezávisle na veku uchádzačov
 • Vytvorenie kultúry, ktorá privíta starších zamestnancov s otvorenou náručou a ocení ich skúsenosti
 • Umožnenie vysokej pracovnej flexibility
 • Umožnenie flexibilných dôchodkových modelov, ktoré zamestnancom umožnia aj naďalej prispievať (k ich vlastnému uspokojeniu a spokojnosti organizácie)
 • Šírenie informácií o prínosoch a výhodách starších zamestnancov pre organizáciu

KĽÚČOVÉ ELEMENTY NOVÉHO SPÔSOBU UVAŽOVANIA

Zamestnanci všetkých generácií túžia na pracovisku po zodpovednosti a zmysluplnej práci, po možnostiach ďalšieho vzdelávania, férovej mzde, ocenení a kolegiálnom zaobchádzaní. Predovšetkým starší zamestnanci kladú dôraz na podobný mix:

DÔLEŽITÉ PRVKY NA PRACOVISKU RELATÍVNA VÁHA
Kompletné dôchodkové zabezpečenie 16
Kompletný balík odmien 14
Práca, ktorá ma posúva a umožňuje učenie nových vecí 13
Zaujímavá a stimulujúca práca 12
Príjemné pracovisko 11
Flexibilný pracovný čas  8
Zmysluplná práca pre spoločnosť  8
Zvýšenie mzdy o 10%  7
Flexibilné pracovné miesto  6
Dva týždne platenej dovolenky navyše  5


Z toho môžeme vyvodiť tri kľúčové elementy nového spôsobu uvažovania o starších zamestnancoch:

Starší zamestnanci chcú vykonávať zmysluplnú prácu pre organizáciu (napr. aj na manažérskych pozíciách). Manažment by nemal takúto iniciatívu negovať a podceňovať potenciál takýchto manažérskych „oneskorencov“.

Starší ľudia chcú podobne ako ich mladší kolegovia rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Často však bývajú ich potreby ignorované – v Nemecku podľa výskumov Eurostatu až 95% zamestnancov po 45 roku veku nedostávajú príležitosť na ďalší rozvoj (čo je chyba, pretože fluktuácia u týchto ľudí je nízka a preto sa investícia do tejto zamestnaneckej skupiny rýchlejšie vráti, ako pri tých mladších).

Flexibilné pracovné vzťahy – ako napr. flexibilný pracovný čas sa pre túto skupinu zamestnancov stáva čoraz aktuálnejší. Flexibilita je dôležitá nielen pre tých, ktorí sa do penzie len chystajú, ale aj pre dôchodcov, ktorí pomýšľajú na návrat do práce.

Táto téma je aktuálna aj u nás, preto sme vypracovali trojúrovňový program, ktorý cielene podporuje skupinu starších zamestnancov a organizácii umožní využívať ich múdrosť aj po ich odchode do dôchodku. Tento program Zamestnanec 45 Plus je možné modifikovať na základe interného konceptu príslušnej organizácie (napr. pri chýbajúcom systéme mentoringu) a je určený všetkým zamestnancom „45 plus“, ktorí majú záujem ďalej sa rozvíjať a významne tak prispievať k spoločnému výkonu organizácie a chcú lepšie prezentovať svoj špeciálny profesionálny profil. Ak máte záujem dozvedieť sa o programe viac informácií, kontaktujte nás prosím na zamestnanec45plus@mktraining.sk.

 Newsletter


kontaktujte nás