CESTA, NIE HOTOVÉ RIEŠENIE

HR koučing prebieha formou individuálnych, neformálnych stretnutí, na ktorých spoločne s klientom diskutujeme a vďaka správne miereným otázkam si klient sám uvedomuje svoj podiel na riešeniach problémov a prichádza s námetmi na zmeny. Počet a frekvencia takýchto stretnutí závisí od konkrétnych potrieb klienta.
Všetky podnety a námety na zmeny spolu vyhodnocujeme a transformujeme do projektových plánov a postupnej implementácie. Výsledkom koučovania bývajú čiastočné korekcie vo vybraných personálnych procesoch, ale aj komplexné riešenia reštrukturalizácie systému personálnej práce. Podpora HR kouča je vhodná vo všetkých etapách rozvoja personálnych systémov- analytickej, tvorivej, plánovacej a implementačnej.

V rámci HR koučingu sa najviac venujeme otázkam personálnych manažérov:

 • Podporuje náš súčasný systém personálnej práce zámery organizácie?
 • Je hodnotenie zamestnancov skutočne účinné?
 • Vieme dobre identifikovať potreby vzdelávania zamestnancov?
 • Ako vybrať vhodný personálny informačný systém?
 • Ako lepšie komunikovať benefity zamestnancom?
 • A mnohým ďalším.

prípadové štúdie

 • Nefungujúce hodnotenie zamestnancov
 • Veľké upratovanie v HR systéme
 
 • opis východiskovej situácie

  Do funkcie riaditeľa pre ľudské zdroje v spoločnosti z oblasti služieb, ktorá zamestnáva takmer 350 zamestnancov nastúpil nový človek. Po prehodnotení stavu systému personálnej práce zistil, že hodnotenie zamestnancov je nefunkčné. Smernica o hodnotení je stále v platnosti ale jej dodržiavanie je katastrofálne. V poslednom hodnotiacom období vykonalo hodnotenie iba 46% manažérov a výsledky z hodnotenia sa nevyužili a nezohľadnili v žiadnom personálnom rozhodnutí.

  riešenie

  Prvé koučingové stretnutie malo za cieľ identifikovať, či je potrebný proces hodnotenia zamestnancov alebo nie, a ak áno, aký účel by hodnotenie malo mať. Výsledkom bolo rozhodnutie, že hodnotenie zamestnancov je potrebné a malo by sa využívať na rozhodovanie o výške štvrťročných odmien. Výsledkom druhého stretnutia bolo rozhodnutie o využití konceptu riadenia pracovného výkonu v systéme hodnotenia tak, aby všetci zamestnanci boli hodnotený podľa merateľných ukazovateľov. Na poslednom stretnutí boli prediskutované výsledky nultého kola nastavenia dohôd o pracovnom výkone a nový systém hodnotenia zamestnancov bol implementovaný.

  Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
   
 • opis východiskovej situácie

  Personálna práca vo firme sa vykonávala rutinne už niekoľko rokov. Prvotné nastavenie základných procesov sa prevzalo od materskej spoločnosti pri vzniku firmy. Materskú spoločnosť prevzal nový majiteľ, ktorý sa netajil tým, že očakáva zmeny aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Personálny riaditeľ dostal úlohu predstaviť novému majiteľovi materskej spoločnosti nový HR model. Pre personálneho riaditeľa je to výzva a súčasne aj overenie, či je správnym človekom na správnom mieste.

  riešenie

  Personálny riaditeľ potreboval partnera v komunikácii o nových myšlienkach, spoluhráča, ktorý by poskytoval spätnú väzbu na jeho vízie. Vo firme takýto partner nebol, preto sa rozhodol pre externý koučing s našou spoločnosťou. V rámci stretnutí boli prehodnotené všetky aktuálne personálne procesy z pohľadu ich potreby, efektívnosti a zabezpečenia najmä ľudskými a finančnými zdrojmi. Výsledkom bolo zjednodušenie systému personálnej práce zrušením niektorých procesov a zjednodušením pracovných postupov a náročnosti zdrojov. Tiež boli zavedené nové procesy, napr. proces kontrolingu na princípe kvality poskytovaných služieb so zapájaním líniových manažérov. Väčšia pozornosť bola venovaná aj informovanosti zamestnancov o personálnych procesoch. Vznikla nová interná norma prehľadne opisujúca všetky personálne procesy s prepojením na strategické ciele firmy.

  Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
   
 
Chcem sa dozvedieť viac

kontaktujte nás