ZRKADIELKO, POVEDZ MI, KTORÉ MOJE SCHOPNOSTI SÚ NAJLEPŠIE?

Viacnásobná spätná väzba umožňuje presnejšie nastaviť zrkadlo správaniu sa a pôsobeniu človeka na svoje okolie. V lekárskej terminológii by mechanizmus 360° spätnej väzby spätnej väzby predstavoval preventívnu zdravotnú prehliadku, vykonanú viacerými odborníkmi, aby sa čo najpresnejšie zistil zdravotný stav. V terminológii 360 stupňovej spätnej väzby hovoríme o zistení stavu osobnostných predpokladov potrebných na výkon práce. Výsledkom môže byť zistenie, že všetky predpoklady sú splnené na dostatočnej úrovni, alebo zistenie, že niektoré schopnosti je potrebné vhodným spôsobom rozvíjať.

výhody nášho riešenia

 • Flexibilita – naša metodika umožňuje zosúladenie s rôznymi systémami hodnotenia zamestnancov, ktoré sú už v organizácii zavedené. Je možné posudzovať rôzne schopnosti na vami určenej škále, ľubovoľným počtom hodnotiteľov z interného aj z externého prostredia organizácie.
 • Dostupnosť – zber odpovedí sme schopní riešiť prostredníctvom internetového formulára alebo tradičnou papierovou formou.
 • Garanciu anonymity – respondentom zabezpečujeme anonymitu prostredníctvom organizačno-technologických nástrojov.

prípadové štúdie

 • Hľadáme presadzovateľov zmien
 
 • opis východiskovej situácie

  Obchodná spoločnosť už tretí rok využívala metódu assessment centra v rámci výberu zamestnancov na niektoré pozície. Spoločnosť si uvedomovala, že získať kvalitného zamestnanca je ťažké, ale rovnako náročné je aj stabilizovať kvalitných zamestnancov na konkurenčnom trhu. Tradičné hmotné a nehmotné stimulačné techniky používajú aj konkurenti. Vedenie sa rozhodlo využiť princíp talent manažmentu a vytvoriť špeciálny stabilizačný program pre kľúčových zamestnancov. Okrem iných charakteristík bolo dôležité, aby títo zamestnanci boli ostatnými uznávaný ostatnými a slúžili ako vzory.

  riešenie

  Na začiatku sa ako vhodné riešenie ukazovalo využitie už uplatňovanej metódy assessment centra. Po podrobnejšom posúdení sme upustili od tohto riešenia z dôvodu vysokých nákladov a časovej náročnosti. Nevýhodou AC/DC je aj to, že správanie jednotlivca v simulovaných situáciách nemusí vždy zodpovedať realite. Navyše je takmer nezistiteľná akceptácia osobnosti kolegami.
  Využitím našej metódy 360° spätnej väzby on line formou sa na úrovni polovičných nákladov oproti AC/DC a v priebehu 10 dní zdiagnostikovalo 96 zamestnancov podľa prejavov správania definovaných v spolupráci s klientom. Identifikovaní 14 zamestnanci sa stali „nositeľmi zmien“ pri presadzovaní reforiem v organizácii.

 
Chcem sa dozvedieť viac

kontaktujte nás