KTO SA PÝTA, TEN SA DOZVIE

Zamestnanecké prieskumy spokojnosti a prieskumy pátrajúce po postojoch či názoroch zamestnancov sú jedným z najsilnejších nástrojov oddelenia ľudských zdrojov v organizácii. Správne nastavený prieskum môže pomôcť odhaliť príčiny správania sa zamestnancov a ponúknuť tak reálne riešenia. Zamestnanecké prieskumy preto koncipujeme tak, aby pátrali po pravých príčinách problémov a mali vysokú výpovednú hodnotu.

výhody nášho riešenia

 • Účelnosť – možnosť zistiť konkrétne odpovede na množstvo otázok z rôznych oblastí fungovania organizácie.
 • Flexibilita – získané výsledky je možné vyhodnotiť z rôznych pohľadov (napr. podľa organizačného zaradenia, vekovej kategórie, súčasných aj budúcich potrieb a i.).
 • Dostupnosť – zber odpovedí zamestnancov sme schopní riešiť prostredníctvom internetového formulára, hlasovacími zariadeniami alebo tradičnou papierovou formou.
 • Garanciu anonymity – respondentom zabezpečujeme anonymitu prostredníctvom organizačno-technologických nástrojov.

prípadové štúdie

 • Harmonizácia spokojnosti a výkonnosti
 • Aj nula môže byť výsledok
 
 • opis východiskovej situácie

  Stredne veľký výrobný podnik pôsobil na relatívne stálych trhoch. Obdobie krízy sa tohto podniku nedotklo, naďalej vykazuje mierny rast obratu a celkovej výkonnosti. Na druhej strane sa začala zvyšovať fluktuácia, absentizmus, majstri museli čoraz častejšie kontrolovať kvalitu práce. Stredný manažment začal na poradách hovoriť o nespokojnosti zamestnancov.

  riešenie

  V podniku sme zrealizovali prieskum spokojnosti zamestnancov v papierovej aj elektronickej forme. Vedeniu sa potvrdil predpoklad o nízkej spokojnosti zamestnancov. Z pohľadu vyváženosti výkonnosti podniku a spokojnosti zamestnancov sa prejavila výrazná nerovnováha, ktorá naznačovala, že v prípade neriešenia situácie by pravdepodobne začala dochádzať k poklesu výkonnosti. Realizáciou prieskumu spokojnosti zamestnancov sa potvrdil záujem zamestnancov o zlepšenie situácie vysokou mierou zapojenia do prieskumu. Všetci zamestnanci boli informovaný o výsledkoch prieskumu a vedenie organizácie dalo verejný prísľub na prijatie opatrení na zlepšenie pracovných podmienok, napr. vytvorením fajčiarne, inováciou zamestnaneckých benefitov a zlepšením stravovacích služieb.
  Vedenie podniku začalo intenzívnejšie komunikovať o vnímaní problémov pracovníkmi a začal sa vydávať neperiodický informačný časopis, prostredníctvom ktorého vedenie udeľovalo pochvaly, informovalo o súčasnom stave podniku aj o budúcich perspektívach a zámeroch. Fluktuácia sa opäť dostala na pôvodnú mieru.

  Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
   
 • opis východiskovej situácie 2

  Výrobný podnik bol súčasťou väčšej medzinárodnej skupiny. Materská spoločnosť zabezpečovala odbyt na úrovni, ktorá dávala dobrú perspektívu rozvoja podniku. Materská spoločnosť organizovala prieskum názorov zamestnancov jednotnou metodikou vo všetkých svojich dcérskych spoločnostiach.

  riešenie

  Metodika prieskumu materskej spoločnosti nedávala odpoveď na všetky otázky vedenia slovenského závodu. V podniku sme dodatočne zrealizovali prieskum, ktorý sa skladal z dvoch častí – štandardných oblastí prieskumu a otázok zameraných na vnímanie firemných hodnôt a kultúry. Výsledky prieskumu preukázali priemernú spokojnosť zamestnancov. Vedenie sa rozhodlo neprijímať opatrenia na zvýšenie spokojnosti zamestnancov, nakoľko výkonnosť podniku a spokojnosť zamestnancov sú v rovnováhe a investície do opatrení na zvýšenie spokojnosti by boli nerentabilné. Na druhej strane prieskum poskytol cenné informácie, ktoré pomohli formulovať misiu a vytvoriť podporované vzory správania v súlade s firemnou kultúrou.

  Predchádzajúca štúdia Ďalšia štúdia
   
 
Chcem sa dozvedieť viac

kontaktujte nás