Presunúť na
Presunúť na:
 • Riadenie výkonnosti

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Dôsledné riadenie výkonnosti organizácie predstavuje nástroj pre dosiahnutie produktívnej a efektívnej spolupráce jednotlivých útvarov firmy. Za cieľ si dáva maximalizovať plnenie úloh a dosiahnutie cieľov útvarov organizácie využitím pravidelného monitorovania a hodnotenia.


  Tréning Riadenie výkonnosti vám predstaví základné manažérske zručnosti potrebné na zvládnutie implementácie riadenia výkonnosti. Naučíte sa:

  • ako zaviesť riadenie výkonnosti v podobe kontinuálneho procesu, ktorý sa v pravidelných intervaloch opakuje
  • ako vytvoriť, komunikovať a vyhodnocovať stratégiu firmy
  • ako stanovovať ciele a vytvoriť sústavu ukazovateľov
  • ako monitorovať a vyhodnocovať ciele a ukazovatele
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Projektový manažment

  Trvanie tréningu: 2 dni
   

  Projektový manažment je možné chápať ako súbor osvedčených manažérskych metód v správne zorganizovanej postupnosti. Ich osvojením získate istotu pre úspešné zvládnutie projektových činností, ktoré sú vo svojej podstate jedinečné. Nevyhnutnou súčasťou projektovej činnosti je však tímová spolupráca. Neschopnosť riešiť problémy v tíme, sa môže stať časom významnou prekážkou úspechu celého projektu, ktorý budete viesť, preto je súčasťou tréningu príprava na budovanie tímovej spolupráce.


  Tréning projektového manažmentu vám predstaví základné zručnosti nevyhnutné pre úspešné riadenie projektov:

  • metódy na dosiahnutie kontrolovaného a organizovaného začiatku projektu, jeho priebehu a ukončenia
  • audit pripravenosti tímu na projektovú činnosť
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Manažment zmeny

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Zmeny sú súčasťou každej organizácie a schopnosť riadiť ich môže vo veľkej miere determinovať váš úspech, resp. neúspech. Podstatu zmeny treba pochopiť nielen z pohľadu metodiky jej realizácie, ale aj z pohľadu psychického, teda z toho, čo zmena v ľuďoch vyvoláva. Strach z toho, čo možno príde a neistota sú pre ohrozovaného človeka neznesiteľnejšími, ako akákoľvek horšia skutočnosť. Preto je nevyhnutné neustále komunikovať, zvládať zásadné rozhovory a zapájať zamestnancov do procesu zmeny.


  Tréningový programManažment zmeny je vhodný pre každého, kto sa stretáva so zmenami v pracovnom prostredí a potrebuje znalosti, ako zmeny implementovať a vedieť, s akými problémami sa môže v praxi stretnúť. Tréning je vhodný pre všetky úrovne líniového aj projektového manažmentu. Absolvovaním tréningu si osvojíte rozmanité znalosti:

  • naučíte sa identifikovať a využívať možnosti, ktoré umožňujú úspešnú implementáciu zmeny
  • budete sa vedieť vyhnúť najčastejším prekážkam, ktoré môžu prekaziť zavedenie pozitívnych zmien
  • dokážete určiť priebeh negatívnych vplyvov, ktoré sú so zavádzaním zmien spojené
  • získate praktické tipy, ako pomôcť pracovníkom negatívne vplyvy prekonať
  • porozumiete postojom zamestnancov a budete sa vedieť sústrediť na využívanie tých pozitívnych a naučíte sa, ako sa vyrovnať s negatívnym naladením voči zmene
  • zvládnete aj prípravu stratégií
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Procesný manažment

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Orientácia zamestnancov len na problémy, ktoré sa týkajú ich útvaru bez ohľadu na ostatné organizačné útvary, žiadna tímová práca medzi útvarmi, zložitý kolobeh dokladov, pomalá komunikácia medzi útvarmi z dôvodu dodržiavania byrokratických pravidiel, v extrémnych prípadoch vnútorná konkurencia: to všetko sú dôvody pre implementáciu procesného manažmentu.


  Tréning zameraný na procesný manažment vás prevedie celým spektrom procesného riadenia:

  • naučíte sa vykonávať procesnú analýzu -mapovanie a modelovanie procesov, reinžiniering procesov z dôvodu optimalizácie, nastavenie organizačnej štruktúry podľa optimalizovaných procesov, meranie výkonnosti procesov podľa vopred určených indikátorov výkonnosti procesov (KPI), procesný kontroling, reporting a benchmarking.
  • získate poznatky, ako využiť procesné riadenie pri oceňovaní výkonov organizácie v prípade znižovania nákladov alebo outsourcovania, resp. insourcovania vybraných procesov, pri analýze práce a ďalších súčastiach HR systému, pri zavádzaní riadenia výkonnosti prostredníctvom metodiky Balanced Scorecard
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Finančný manažment pre neekonómov

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  To, čomu manažér nerozumie, nemôže ani riadiť. Vo fungujúcom trhovom mechanizme je nevyhnutné uskutočňovať hlbšiu analýzu hospodárenia firmy, jej ekonomickej a finančnej situácie. Takejto analýze by mal rozumieť každý, aj nefinančník


  Na tréningu Finančný manažment pre neekonómov sa budete venovať rozmanitým témam z oblasti finančného manažmentu:

  • oboznámite s obsahom pojmu finančná analýza podniku a budete si môcť prakticky takúto analýzu vyskúšať
  • naučíte sa pracovať s nákladovými dátami účtovníctva
  • získate praktické poznatky, čo znamená skutočná ziskovosť produktov, zákazníkov a procesov
  • porozumiete postupu, ako naplánovať bežnú prevádzku, ale aj investičné aktivity
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Nástroje personálneho kontrolingu

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Moderné koncepty manažmentu rozpracúvajú myšlienku „Čo nevieme merať, nevieme ani riadiť“ aj v oblasti manažmentu nehmotných aktív. Personálny kontroling predstavuje mechanizmus riadenia efektívnosti procesov v oblasti riadenia ľudských zdrojov.


  Tréning 12 nástrojov personálneho kontrolingu vám umožní porozumieť zámerom personálneho kontrolingu a zjednotiť funkciu analýzy, plánovania, kontrolovania a informačného systému tak, aby ste vedeli poskytnúť reálny obraz o stave personálnej práce. Postupne sa zoznámite s 12 rôznymi, kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi, nástrojmi personálneho kontrolingu – od štatistík a ukazovateľov, cez viaceré techniky procesných analýz po benchmarking a zamestnanecké prieskumy.

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Výkonnosť zamestnancov pod mikroskopom

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Manažment výkonnosti organizácie je zvyčajne založený na meraní finančných ukazovateľov alebo koncepte manažmentu podľa cieľov, či v poslednom období najznámejšom koncepte – Balanced Scorecard. Výkonnosť organizácie je funkciou výkonnosti zamestnancov, preto vznikol systém riadenia pracovného výkonu, ako koncept zameraný na riadenie výkonnosti každého zamestnanca jednotlivo.


  Vďaka absolvovaniu tréningu Výkonnosť zamestnancov pod mikroskopom si osvojíte vedomosti, ktoré využijete pri vytváraní systému merania individuálnej výkonnosti vo vlastnej organizácii:

  • oboznámite s tzv. cyklom riadenia pracovného výkonu od plánovania výkonnosti jednotlivca, cez monitorovanie výkonnosti, rozvoj zamestnancov a hodnotenie výkonnosti po následné odmeňovanie
  • naučíte sa vytvoriť individuálny plán výkonu zamestnanca s využitím 8-krokového modelu
  • naučíte rozlišovať jednotlivé prvky výkonnosti
  • pomocou cvičení identifikujete výstupy organizačnej jednotky, ktoré vplývajú na výkonnosť organizácie na princípe kaskádovania cieľov v zmysle metodík MBO a Balanced Scorecard, na princípe analýzy procesného workflow (metodika analýzy kritických a/alebo úzkych miest a metodika skóre procesu) a na princípe orientácie na spokojnosť zákazníka
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Výber zamestnancov rýchlo a účinne

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Získať dobrého zamestnanca je rovnako ťažké, ako ho udržať. Prvotným predpokladom úspechu je dobre zvládnutý proces výberu: nielen z pohľadu výberu validnej metódy, ale aj z pohľadu účinnosti (dozviem sa presne to, čo potrebujem) a efektívnosti (dosiahol som maximálny efekt pri minimalizácii nákladov na výber).


  • naučíte sa používať techniky screeningu uchádzačov (overenie poskytnutých údajov o kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní, o skúsenostiach a referenciách)
  • oboznámite sa s technikami  predvýberu (pracovná anamnéza na základe dostupnej dokumentácie – CV, žiadosť, motivačný list, osobný dotazník, rýchle telefonické a elektronické rozhovory)
  • budete vedieť pripraviť a zrealizovať viacero typov výberových rozhovorov s využitím techniky STAR, WETCHA a novinárskej taktiky
  • oboznámite sa s diagnostickými metódami založenými na testovaní a s metódou assessment centrum internou, externou a kombinovanou formou
  • po tréningu dokážete proces výberu zamestnancov zakončiť ratingom alebo rankingom
  • súčasťou tréningu je aj ukážka aplikácií nástrojov personálneho kontrolingu (najmä ukazovateľov a analýz procesov) na proces výberu zamestnancov
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Potrebujeme hodnotiť zamestnancov?

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  V poslednom období sa názory na hodnotenie rozchádzajú. Niektorí ho vnímajú ako „šuplíkovú“ záležitosť, iný ako potrebné „zlo“ a ďalší ako jedinú možnosť na stanovenie pohyblivej zložky mzdy. Praktické skúsenosti potvrdzujú, že nie každý systém hodnotenia zamestnancov je prínosom pre ľudí a pre zamestnávateľa.


  Tréning sa sústreďuje na kritické miesta dvoch procesov – procesu dizajnovania systému hodnotenia zamestnancov a procesu jeho implementácie.
  V prvej časti sa naučíte hľadať a nájsť správne odpovede na otázky:

  • čo sa bude hodnotiť alebo ktoré kritéria sú vhodné pre istý druh práce?
  • ako sa bude hodnotiť alebo ktorú z 12 bežných metód hodnotenia použiť?
  • kto koho bude hodnotiť alebo v čom sú prednosti a nedostatky líniového hodnotenia, sebahodnotenia, 360 stupňovej spätnej väzby a development centra?
  • kedy bude hodnotenie prebiehať alebo ako stanoviť vhodnú periodicitu hodnotenia?
  • prečo chcete zamestnancov hodnotiť alebo ako stanoviť ciele systému hodnotenia zamestnancov?

  V druhej časti sa zoznámite s projektovým plánom zavedenia systému hodnotenia zamestnancov :

  • komunikácia zámeru
  • tvorba implementačných štúdií
  • plánovanie ľudských, finančných a materiálových zdrojov
  • hodnotenie účinnosti a efektívnosti zavedenia systému hodnotenia zamestnancov
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Výber vhodného modelu odmeňovania

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Úspech systému odmeňovania je merateľný - je ten váš atraktívny pre nové talenty a zamestnancov?


  Je systém vnímaný väčšinou ako férový a transparentný, je zamestnanec za svoj výkon naozaj odmenený? Dozviete sa, ako súvisí stratégia organizácie a firemná kultúra so systémom odmeňovania a ako sa môžete stať atraktívnejším zamestnávateľom. Naučíte sa zadefinovať dôležité cieľové skupiny a brať do úvahy globálne, regionálne a lokálne štandardy odmeňovania. Tréning vám prinesie prehľad o alternatívach štruktúrovania odmeny, ale aj krátkodobých a dlhodobých motivačných systémoch. Pri tvorbe vášho systému odmeňovania budete vedieť zohľadňovať rôzne skupiny zamestnancov, ich špecifické potreby a oboznámite sa s modernými formami finančných aj nefinančných benefitov.

  Chcem sa dozvedieť viac
 • Personalistika pre nepersonalistov

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Tento seminár je určený všetkým vám, ktorí nepôsobíte profesionálne v oblasti ľudských zdrojov, ale máte potrebu rozvinúť schopnosti potrebné na vedenie ľudí a organizáciu práce s využitím ľudského potenciálu. Tento program je obzvlášť vhodný pre líniových manažérov, ktorí vedú pracovné skupiny a participujú na procesoch personálnej práce.


  Seminár vám pomôže porozumieť, ako a prečo spolupracovať s personalistami pri tvorbe systémov personálnej práce:

  • naučíte sa využívať informácie a výstupy z personálnych činností pre spravodlivé a efektívne vedenie svojich spolupracovníkov
  • budete sa vedieť zapojiť do procesu tvorby opisu práce a stanovenia požiadaviek na držiteľa pracovného miesta
  • naučíte sa používať rôzne metódy výberu zamestnancov spôsobom, ktorý zlepší aktívne formovanie vášho tímu a prispeje k zvyšovaniu jej výkonnosti
  • dokážete riadiť proces adaptácie novoprijatého zamestnanca a hodnotiť jeho priebeh
  • budete vedieť využívať cyklus riadenia pracovného výkonu vo všetkých jeho fázach
  • naučíte sa využívať systém hodnotenia zamestnancov na získavanie informácií pre objektivizáciu rozhodovania v otázkach zamestnancov, viesť a motivovať podriadených zamestnancov s využitím možností a rešpektovaním limitov systému odmeňovania zamestnancov
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Riziká štatutárnych zástupcov organizácií

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Cieľom tohto tréningu je, aby ste sa zoznámili so všetkými rizikami, ktoré vám z pozície štatutárnych zástupcov a riaditeľov vyplývajú, s rozsahom zodpovednosti, vyplývajúcej z výkonu funkcií. Taktiež získate relevantné informácie na riešenie vlastných špecifických situácií v organizácii.


  Na tréningu Riziká štatutárnych zástupcov spoločností okrem iných preberiete aj tieto témy:

  • podstata konania štatutárnych orgánov (priame verzus nepriame konanie) s akcentom na konanie v obchodných spoločnostiach
  • podstata obchodného vedenia v obchodných spoločnostiach verzus konanie vo vzťahu k tretím osobám
  • zodpovednosť štatutárnych orgánov vo vzťahu k tretím osobám
  • základné pravidlá dôsledného riadenia organizácie podľa Obchodného zákonníka
  • právne postavenie generálneho riaditeľa a top manažmentu
  • zákaz konkurencie podľa Zákonníka práce a Obchodného zákonníka
  • zodpovednosť štatutárnych zástupcov pri likvidácii spoločnosti a v konkurznom konaní
  • najčastejšie právne riziká organizácie
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Obchodné právo pre nákupcov

  trvanie tréningu: 2 dni
   

  Ak pracujete na útvare nákupu, tak dennodenne uzatvárate zmluvy – malé aj veľké, písomne aj ústne. Na to je potrebné špecifické právne know-how, ktoré vám v praktickej forme sprostredkuje tento dvojdňový tréning. Pridanou hodnotou tohto tréningu je, že budete môcť počas neho pracovať s právnymi dokumentmi vlastnej organizácie, čo zefektívni transfer naučeného do vašej každodennej práce. Tak isto dostanete priestor na riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávate vo vašej organizácii.


  Na tréningu Obchodné práve pre nákupcov okrem iných preberiete aj tieto témy:

  • zásady obchodného práva a ich aplikácia na oblasť nákupu
  • kedy použiť akú zmluvu (kúpna zmluva, zmluvy o budúcich zmluvách, zmluva o dielo, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení a i.)
  • elektronické objednávky a ich špecifiká
  • chyby v objednávkach a potvrdeniach objednávok
  • forma uzatvárania zmluvy, identifikácia zmluvných strán, osoby oprávnené jednať
  • vymedzenie predmetu, vzájomných práv a povinností
  • lehota a miesto plnenia
  • špecifiká kúpnej zmluvy
  • zmeny a doplňujúce ustanovenia v zmluvách
  • čo je potrebné vedieť o všeobecných obchodných podmienkach
  • prevencia voči insolventnosti dodávateľa
  • platnosť a neplatnosť zmlúv
  • zodpovednosť za vadné plnenie a za škodu
  • zánik zmluvných vzťahov výpoveďou, odstúpením a dohodou a ich právne dôsledky
  • eliminácia rizík pri písaní a čítaní zmlúv
  • obchodné zmluvy medzi subjektmi v rámci Slovenska a zahraničným subjektom
  • správne riešenie reklamácií
  • vymožiteľnosť práva
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Zmluvy pre inžinierov, technikov a projektových manažérov

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Zmluvné právo nebýva súčasťou štandardného vzdelania technického smeru, avšak inžinieri a technici bývajú pri výkone svojho povolania často konfrontovaní s potrebou právnych vedomostí.


  Ak sa nechcete cítiť vo svojej pozícii permanentne neisto, mali by ste si osvojiť základy práva, ktoré vám umožnia získať väčšiu istotu pri posudzovaní technických zmlúv, s ktorými prichádzate do styku.
  Na tréningu Zmluvy pre inžinierov, technikov a projektových manažérov sa dozviete:

  • aké zmluvy sú vhodné pre aké projekty
  • ako eliminovať predvídateľné problémy
  • tie najdôležitejšie praktické tipy pri technických zmluvách
  • čo robiť, keď nastanú problémy
  • čo obsahujú všeobecné obchodné podmienky
  • ako vyzerajú zahraničné dodacie zmluvy
  • ako využívať kontrolné zoznamy ako pomôcku
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Servisné zmluvy

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Chyby pri uzatváraní servisných zmlúv obvykle stoja organizáciu veľa peňazí. Najmä nekritické používanie rovnakého vzoru zmluvy bez zohľadnenia individuálnych požiadaviek skrýva mnohé nebezpečenstvá. Individuálne prispôsobené servisné zmluvy prinášajú organizáciám významné úspory na nákladoch.


  Tréning Servisné zmluvy vám sprostredkuje poznanie, ako profitovať zo zmlúv šitých na mieru klientov. Venovať sa budete aj týmto témam:

  • ciele servisných zmlúv (flexibilita a šetrenie; na akom mieste musíme zmluvu prispôsobiť, chyby v zmluvách)
  • dôležité klauzuly zmluvy
  • smrteľné hriechy servisných zmlúv
  • všeobecné obchodné podmienky
  • uzatváranie zmluvy (mailom, faxom, kto musí zmluvu podpísať?)
  • čo robiť pri problémoch (náhrada škody, opravy, storno, oneskorenie platby, zmluvné pokuty, vzorové listy)
  • ručenie organizácie (rozdiely medzi typmi organizácií, opatrenia proti insolventnosti)
  • praktické príklady rôznych typov servisných zmlúv
  Chcem sa dozvedieť viac
 • Obchodné právo pre asistentky

  trvanie tréningu: 1 deň
   

  Je jedno, či pripravujete podklady pre svojho šéfa alebo ho sprevádzate na dôležitých rokovaniach- ak plnenie vašich úloh vyžaduje aj právne vedomosti, tréning Obchodné právo pre asistentky je určený vám. Tréning sprostredkuje základné znalosti z obchodného práva, tvorby zmlúv a e-mailovej korešpondencie, čím posilníte svoje kompetencie, istotu a odbremeníte zároveň svojho nadriadeného.


  Hlavné témy tréningu:

  • právna istota v kancelárii asistentky
  • právne „čistá“ korešpondencia
  • internet a právo (v čom spočívajú nástrahy komunikácie cez internet, uzatváranie zmlúv cez internet – načo si dať pozor?)
  • všeobecné obchodné podmienky
  • problémy v procese realizácie zmlúv (chybné dodávky, premlčacia doba, náhrada škody, atď.)
  • problematika plnej moci a jej nástrahy
  Chcem sa dozvedieť viac

kontaktujte nás