AKÝ SOM, TAKÝ SOM! SOM VHODNÝ AJ PRE VÁS?

Metóda assessment a development centrum patrí medzi najvalidnejšie metódy zisťovania úrovne schopností jednotlivcov na základe pozorovateľného správania. Vysokú spoľahlivosť pri zostavovaní a vyhodnocovaní assessment úloh dosahujeme dôsledným dodržiavaním pravidiel, ktoré zvyšujú validitu. Vďaka tomu dokážeme identifikovať ideálnych kandidátov na voľné pracovné miesta, ako i najvhodnejších kandidátov na pracovný postup či na zaradenie do rozvojových programov.

Každú realizáciu assessment a development centra prispôsobujeme podmienkam a potrebám klienta. Dĺžka assessment alebo development centra je prispôsobená požiadavkám klienta, avšak minimálne trvanie je 8 hodín.

ŠTANDARDY NÁŠHO HODNOTENIA

Pre dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov dodržiavame nižšie uvedené štandardy hodnotenia schopností:

 • všetky sú hodnotené viackrát
 • posudzované sú v rôznych situáciách, resp. viacerými diagnostickými nástrojmi
 • merané sú na rovnakej škále
 • sú posudzované viacerými hodnotiteľmi

prípadové štúdie

 • Keď assessment zlyháva
 
 • opis východiskovej situácie

  IT spoločnosť pred piatimi rokmi zaviedla assessment centrum, ako metódu na výber nových zamestnancov. Pri zavádzaní pomáhala poradenská firma, ktorá vypracovala metodiku, scenáre, testy, modelové situácie a preškolila troch zamestnancov z personálneho útvaru na interných hodnotiteľov. Táto metóda sa ukázala ako mimoriadne úspešná, nakoľko spoločnosť získavala zamestnancov presne podľa svojich potrieb. Dôkazom úspešnosti bola aj skutočnosť, že v prvom roku od prijatia do pracovného pomeru odišlo iba 1,7% novoprijatých zamestnancov. V štvrtom roku od zavedenia sa spoľahlivosť tejto metódy začala znižovať. Línioví manažéri čoraz častejšie prejavovali nespokojnosť s kvalitou novoprijatých zamestnancov.

  riešenie

  Nakoľko assessment centrum predstavuje najvalidnejšiu metódu výberu zamestnancov, odporučili sme, aby sa táto metóda naďalej používala. Do tvorby nových scenárov na AC sme zapojeli líniových manažérov a vytvorili sme modelové situácie z prípadov, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcej praxi spoločnosti. Každý líniový manažér absolvoval prípravu assessora a pravidelne sa začali zúčastňovať výberov. Dĺžka trvania sa predĺžila zo 4 na 8-10 hodín. Realizácia prvých assessmentov ukázala, že predĺženie trvania výrazne prispelo k odhaleniu skutočného potenciálu uchádzačov a kvalita zamestnancov sa zvýšila.

 
Chcem sa dozvedieť viac

kontaktujte nás