Peter Kazička

Rešpekt – najdôležitejší motivačný faktor

Pridané | kategória Osobný rozvoj | autor Peter Kazička

(spracované z výsledkov štúdie spoločnosti Mercer z 11/2011)

Najdôležitejším motivačným faktorom z 13 analyzovaných je pre väčšinu zamestnancov rešpekt. Aj na ďalších priečkach rebríčka motivátorov sa umiestnili faktory nefinančného charakteru: Work – Life Balance na 2. mieste, spôsob práce na 3. mieste, vzťahy na pracovisku a kvalita vedenia na mieste 4. a 5. Až na 6. mieste sa umiestnila základná mzda ako prvý z finančných motivačných faktorov. Toto sú výsledky najnovšej štúdie spoločnosti Mercer, ktorá bola zrealizovaná v čase 4.Q 2010 – 2.Q 2011 na vzorke 30 000 zamestnancov zo 17 krajín.

Rešpekt je dnes v organizáciách najžiadanejší a tento fakt sa nedá zdôvodniť len tým, že v čase krízy a globalizácie môžu zamestnanci pociťovať jeho nedostatok. Štúdia jednoznačne ukázala, že finančné faktory zamestnanci považujú za menej dôležité, hoci tieto sú nesporne podstatnou súčasťou vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec. Avšak organizácia musí zohľadňovať širokú paletu faktorov, aby podporila angažovanosť zamestnancov. Najmä v hospodársky neľahkých časoch a na presýtených trhoch je inovácia a nasadenie zamestnancov nevyhnutné a tieto pozitívne ovplyvňujú najmä nefinančné faktory.

V Nemecku sa 55 % zamestnancov cíti byť svojej firme zaviazaná, čo je o 30 % menej ako v roku 2004, kedy sa robila predchádzajúca štúdia. Identifikácia zamestnancov s organizáciou, pre ktorú pracujú, sa celosvetovo znížila. Globalizácia a finančná kríza sa pod tento výsledok podpísali asi najviac. Organizácie nezaobchádzali so svojimi zamestnancami lojálne, čo malo svoje dôsledky. V štúdii sa tiež konštatuje, že sebamotivovaní zamestnanci sú čoraz žiadanejší a zároveň neboli nikdy tak ťažko dostupní, ako v súčasnosti. Takýmto zamestnancom sa ponúkajú zaujímavé možnosti a môžu si medzi firmami vyberať, ktorá im poskytne to, čo očakávajú.

Nad odchodom z firmy uvažuje najviac zamestnancov vo veku pod 25 rokov (vyše 50 %), v kategórii 25 – 34 rokov je to niečo vyše 40 %. Je paradoxné, že práve kategória mladých ľudí vykazuje najvyššiu spokojnosť. Vysvetlenie spočíva v zmene kariérnych očakávaní. Nová generácia prichádza na pracovný trh s veľkým hladom po osobnom rozvoji a pracovných zážitkoch. Predstava, že strávia celý život v jednej firme (čo bolo bežné ešte u ich rodičov), je pre nich neprijateľné. Chcú spoznať rôzne organizácie, iné kultúry. „Lifelong Employee“ už nie je zaujímavý. Získavanie talentov je pre každú organizáciu dôležitou úlohou, ktorá však nie je jednoducho realizovateľná.

REŠPEKT A ÚCTA ZAŽÍVAJÚ RENESANCIU

Manažéri, ktorí neprejavujú svojim zamestnancom rešpekt, poškodzujú firmu. Ako sa prejavuje nerešpektovanie našej osobnosti? Ak sa druhí snažia diktovať, čo potrebujeme a môžeme robiť, ak naše potreby nie sú dostatočne zohľadňované, ak sme nútení robiť niečo proti svojmu presvedčeniu, ak nás ignorujú, vysmievajú sa alebo ak nás len jednoducho nepočúvajú.

Zamestnanci, ktorým sa od vedenia dostáva uznanie, podávajú v práci lepší výkon. Manažéri si nie sú vždy vedomí toho, aký má ich správanie účinok na ostatných. Často nerešpektujú svojich kolegov, čo dokumentuje rozprávanie jedného klienta:

„Môj šéf mi zavolal večer o 21:00 domov, že mám pripraviť na stretnutie u klienta prezentáciu výsledkov jedného, práve dokončeného projektu (na ktorom som bol iba na jeho začiatku). Ráno mám ísť na 08:00 miesto neho ku klientovi (vzdialenému 100 km) a projekt odprezentovať. Nespal som celú noc, kým som od kolegov pozháňal podklady k prezentácii a pripravil nejaké zmysluplné výstupy. Ráno o 06:00 som sadol do auta a o 07:50 som vchádzal ku klientovi. Na moje prekvapenie, presne o 08:00 prišiel aj môj šéf a povedal mi, že prezentácia nebude potrebná – on povie o projekte zopár slov sám. Na stretnutí ma vôbec nepustil k slovu, moja prítomnosť vôbec nebola potrebná. Úplne ma však zabil výčitkou: „Dokedy budem čakať na tú záverečnú správu, kedy to konečne dorobíte? Asi si na vás posvietim, čomu sa v práci vlastne venujete, keď mi nikdy nič neodovzdáte včas!!!“ Cítil som sa strašne, úplne zhodený, frustrovaný z prístupu môjho šéfa. Kto som pre neho? Veď nemá ani minimálny rešpekt pred mojou prácou! Zaprisahal som sa, že sa teda kvôli nemu určite v práci nepretrhnem.

ŠKODY SÚ PRE ORGANIZÁCIE OBROVSKÉ

Podobné situácie zažívajú zamestnanci každodenne. Motivácia zamestnancov rapídne klesá a dôsledkom ich nerešpektovania narastá nespokojnosť a odpor voči takémuto nadriadenému. Štúdie dokazujú, že ak sa manažéri správajú k zamestnancom s rešpektom, sú títo motivovanejší a pracujú s väčším nasadením pre firmu.

Zamestnanci nečakajú od manažmentu žiadne chválospevy – celkom presne vedia, kedy je uznanie ozajstné a kedy im poklepávajú po pleci, pretože sa to má. Ľudia príjmu aj konštruktívnu kritiku a ak sa správne odkomunikuje, tak motivuje.

Jedno je isté, manažment musí so zamestnancami komunikovať intenzívnejšie a poznať ich preferencia a očakávania. Princípy poskytovania spätnej väzby u nás stále nie sú dostatočne zvládnuté. Čo môže pomôcť je podporovať otvorenosť, rešpekt a vzájomnú úctu.Newsletter


kontaktujte nás