• Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Súčasná demografická situácia vyspelých krajín je typická zvýšenou priemernou dĺžkou života, zníženou pôrodnosťou a masívnym odchodom tzv. „baby-boom generácie“ do dôchodku. Demografické zmeny spôsobujú zmeny potrieb a nárokov zamestnancov na prácu a menia podmienky zamestnávania oproti minulosti. V dôsledku týchto zmien sa vytvárajú nové možnosti pre plánovanie a riadenie kariéry.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Kariérny rast | autor Jozef Ďurian
  Neúprosné starnutie spoločnosti a zamestnancov pri neklesajúcej nezamestnanosti je typické pre hospodárstvo rozvinutých krajín. Organizačné optimalizácie smerujú k využívaniu plochých organizačných štruktúr s menším počtom hierarchických stupňov. To vedie k menším počtom manažérskych pozícií, čo znamená menej príležitostí pre kariéru zamestnancov.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. Dôsledná príprava projektu 360° spätnej väzby vám zabezpečí 99% úspechu. Ostávajúce 1 % predstavuje šťastie. Byť pripravený, znamená mať zodpovedané základné otázky: PREČO je potrebné projekt zrealizovať (aký je jeho účel), KTO bude hodnotený a KTO budú hodnotitelia, ČO bude predmetom hodnotenia (ktoré kompetencie), AKO bude realizované (formát dotazníka, škály hodnotenia) a KEDY bude hodnotenie prebiehať.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Recept na úspech je jednoduchý: má len 3 kroky. Najprv treba niečo urobiť. Treba aktívne konať aj s vedomím, že môžeme urobiť chybu, že okolie nás skritizuje. Potom je potrebné prijať spätnú väzbu a korigovať naše konanie. Všetci občas robíme chyby a je na nás, ako sa z nich poučíme. Tretím krokom je opakovanie prvých dvoch krokov.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Zamestnanecké prieskumy predstavujú typický nástroj kvalitatívneho a strategického personálneho kontrolingu. Dávajú odpovede na otázky, ktoré začínajú na slovo „ČO“. Čo si myslia naši zamestnanci, naši vnútorní zákazníci, čo chcú, čo ich trápi a čo zaujíma. Len ten kto sa pýta, sa niečo dozvie. A čo môže byť lepšie, keď sa chcem dozvedieť o tom, čo si myslia zákazníci služieb personálneho útvaru a ako sú spokojní s činnosťou tohto útvaru, než sa opýtať zákazníkov?
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Systémy riadenia organizácií sa už 70 rokov zaoberajú kvalitou. Systémy manažérstva kvality sa formovali normatívne (napr. ISO radu 9000, či 14000) ale aj nenormatívne, založené na filozofii TQM, čiže komplexného manažérstva kvality. Európskou odozvou bolo založenie nadácie European Foundation for Quality Management.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Personálna práca sa stala viac odbornou, využíva a rozvíja sofistikované pracovné metódy a postupy, kladie väčší dôraz na strategické aspekty riadenia ľudských zdrojov, flexibilita a výkonnosť sú kľúčové slová systémov personálnej práce. Personálni manažéri sa stali súčasťou vrcholového vedenia. S týmito zmenami súvisí aj záujem vedenia o identifikovanie prínosu personálneho útvaru pre dosahovanie úspechu organizácie.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Pri interpretácii výsledkov ukazovateľov sa vždy dostaneme k otázke – „Kedy môžem byť s výsledkom spokojný“. Požadovanú úroveň výsledku zvyčajne stanovujeme na historickom princípe, alebo podľa vopred definovanej požiadavky na výsledok. Pri takýchto prístupoch nemôžeme mať istotu, že výsledky, s ktorými sme spokojný sú konkurencieschopné a ani netušíme či a o koľko sa dajú zlepšiť. Odpoveďou na podobné úvahy je BENCHMARKING. V prípade využitia ukazovateľov na účel porovnávania výsledkov personálnych ukazovateľov s výsledkami iných podnikov hovoríme o personálnom benchmarkingu.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Manažéri rozmýšľajú v číslach. Čísla majú dobrú vypovedaciu hodnotu, dajú sa graficky znázorniť, jednoducho sa dajú sledovať trendy vývoja. V situáciách, kedy hovoríme o výkonnosti organizácie, procesov alebo zamestnancov, hovoríme o meraní a hovoríme o ukazovateľoch. Personálne ukazovatele patria medzi základné techniky prevažne operatívneho a kvantitatívneho charakteru.
  Pokračovať v čítaní...

 • Pridané | kategória Zdravá organizácia | autor Jozef Ďurian
  Pojem kontroling predstavuje systém finančného riadenia, prostredníctvom ktoréhoje možné plánovať, kontrolovať a ovplyvňovať finančný stav organizácie. Personálny kontroling predstavuje systematickú a celistvú koncepciu aktívnej tvorby, koordinácie a ďalšieho rozvoja činnosti riadenia ľudských zdrojov, s prepojením na oblasť plánovania, získavania informácií, kontroly a analýzy s cieľom sprehľadnenia personálnej oblasti a jej priblíženia potrebám riadiacich pracovníkov aj zamestnancov.
  Pokračovať v čítaní...

Newsletter


kontaktujte nás